Tis' The Season Grey & Gold Table Plan

This table plan is designed to match the “Tis’The Season Grey & Gold” wedding theme