Black & White Bridal Silhouette Table Name

Table name design to match the “Black & White Bridal Silhouette” theme